#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
slabý dážď 32 °C 17 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 27/17 °C
streda 24. 7. mierny dážď 22/15 °C
štvrtok 25. 7. zamračené 23/13 °C
KIA
Euroregión Beskydy
Miestna akčná skupina Terchovská dolina
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:228
TÝŽDEŇ:228
CELKOM:1499690

Obsah

Dane

 

Meno Funkcia Kontakt

Veronika Šušková

komunálny odpad, dane za hracie automaty, dane za ubytovanie a dane za psa

041 598 21 28
veronika.suskova@teplickanadvahom.sk

Daša Slotová

evidencia obyvateľstva, dane z nehnuteľností, daň za psa

041 598 21 28
dasa.slotova@teplickanadvahom.sk

 

Daň z nehnuteľností

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada. Výnimky v tomto prípade sú dve – ak daňovník získa nehnuteľnosť dražbou, alebo dedičským konaním.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje zákon 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie obce Teplička nad Váhom o miestnych daniach č. 5/2023. Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

Potrebné doklady

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
 • Daň z pozemkov:
  • doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva (list vlastníctva, stavebné povolenie)
 • Daň zo stavieb:
  • doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe právoplatné kolaudačné rozhodnutie)
 • Daň z bytov:
  • doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (list vlastníctva )
 • Občiansky preukaz

V prípade, že daňovník nemá list vlastníctva doloží  právoplatnú kúpno-predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, nájomnú zmluvu, právoplatné dedičské konanie, rozhodnutie o povolení vkladu pri dražbe nehnuteľnosti.

 

Daň

 • Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane rozhodnutím a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť dane je do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 • V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý bude mu doručené rozhodnutie poštou.
 • Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť  prevodom na účet alebo priamo do pokladne na Obecnom úrade.

 

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 1. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov:
  • pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
  • pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
 2. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb a bytov: 
  a) stavby  alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam , stavby užívané na účely sociálnej pomoci a osvetové zariadenia.
 3. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov :
  a) 50% z  daňovej  povinnosti  na stavby  na bývanie a byty vo vlastníctve  fyzických osôb -  držiteľov  preukazu  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,  alebo  držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé  bývanie.
 4. Správca dane oslobodzuje od dane za psa daňovníka, ktorý je držiteľom preukazu  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.


Ak daňovník spĺňa podmienky zníženia dane z nehnuteľností je povinný si ich uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

 
Potrebné doklady

Doklady preukazujúce dôvod zníženia dane, napr.:

 • rozhodnutie o ťažkom zdravotnom postihnutí

 • preukaz ZŤP

 

Prístup k daňovým formulárom pre miestne dane

Ministerstvo financií SR vytvorilo špeciálny banner,  z ktorého je možné jednoducho a rýchlo sa  preklikať na všetky
daňové formuláre: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698

Daň za psa a povinnosti majiteľov psov

Obec Teplička nad Váhom oznamuje majiteľom psov (fyzické aj právnické osoby), že držiteľ/vlastník psa je povinný prihlásiť psa do evidencie obce a podať daňové priznanie na tlačive MF SR. Tieto úkony sa vykonajú na oddelení správy miestnych daní obecného úradu v Tepličke nad Váhom. (Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o podmienkach držania psov na území obce)

Držiteľovi psa zapísaného do evidencie obec vydá evidenčnú známku psa. Odcudzenie, zničenie
alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 15 dní na obecnom úrade, kde mu bude vydaná za poplatok nová známka.

Podľa § 19 odst. 9 zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. je vlastník psa povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpordérom (začipovanie) pred prvom zmenou vlastníka, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa  a údaje o vlastníkovi v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Správu dane za psa vykonáva obec Teplička nad Váhom a určila vo všeobecne záväznom nariadení č. 5/2023 sadzbu dane za jedného psa/ rok nasledovne:

a) rodinný dom, chata, stavba na individuálnu rekreáciu a iná stavba inde neuvedená: 10,00 eur

b) bytový dom (byt): 20,00 eur

c) objekt na podnikanie: 20,00 eur  

Daň za psa je povinný platiť vlastník, resp. držiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov. Základom dane je počet psov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

Zánik daňovej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom ste prestali byť vlastníkom alebo držiteľom psa.

Ako vlastník, resp. držiteľ psa máte povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že u daňovníka vznikne alebo zanikne daňová povinnosť po podaní daňového priznania (napr. kúpa ďalšieho psa, úmrtie psa), ste ako daňovník povinní podať do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti čiastkové daňové priznanie správcovi dane. Podáva sa na rovnakom tlačive. V čiastkovom priznaní sa uvádzajú iba zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Ak však u vás nenastanú žiadne zmeny po podaní daňového priznania, v ďalších zdaňovacích obdobiach, daňové priznanie nepodávate.

Obec na základe podaného daňového priznania vyrubí daň.

Za neprihláseného psa hrozí pokuta do výšky 165,- EUR a za nepodanie priznania k dani za psa pokuta vo výške min. 5,- EUR. ( zákon 563/2009 Z.z. o správe daní)

 
Tlačivo:

Priznanie

Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie upravuje piata časť zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2023 (VZN), piata časť daň za ubytovanie.

Daň za ubytovanie sa platí za odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení. Pod ubytovacím zariadením rozumieme hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Správu dane za ubytovanie vykonáva obec, na ktorej území sa ubytovacie zariadenie nachádza. Vybratá daň je príjmom rozpočtu obce.

Daň za ubytovanie vyberá platiteľ. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane vedie knihu ubytovaných hostí.

Platiteľ dane za ubytovanie je povinný oznámiť správcovi dane, ktorým je Obec Teplička nad Váhom, vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poskytovania prechodného ubytovania prostredníctvom formulára „Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie “ (príloha č.1 VZN o miestnych daniach), v ktorom je povinný uviesť všetky požadované údaje. Ak dôjde u platiteľa k zmene údajov uvedených v oznámení, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu doručovania písomnosti. Mesačne (do 10. dňa nasledujúceho mesiaca) podávať Hlásenie o počte ubytovaných hostí a odviesť na účet obce vypočítanú daň (prílohe č. 3 VZN o miestnych daniach).

 
Tlačivá:

Oznámenie o vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie  (príloha č.1 VZN o miestnych daniach)

Hlásenie o počte ubytovaných hostí  a odviesť na účet obce vypočítanú daň (prílohe č. 3 VZN o miestnych daniach)