#
#
#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 8. 12. 2022
slabý dážď 8 °C 7 °C
piatok 9. 12. slabý dážď 9/6 °C
sobota 10. 12. slabý dážď 6/4 °C
nedeľa 11. 12. slabé sneženie 4/3 °C
KIA
Euroregión Beskydy
Miestna akčná skupina Terchovská dolina
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:187
TÝŽDEŇ:1972
CELKOM:1143246

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Silvia Ďungelová

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE  TEPLIČKA NAD VÁHOM

NA II. POLROK 2022

V súlade s § 18f  Zákona 369/1990 o obecnom zriadení vzn.

 

 

1. Kontrola zverejňovania zmlúv a vybraných účtovných dokladov v súlade so Zákonom 211/2000 Z.z.

2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce a vykonávania finančnej   

    kontroly v súlade so Zákonom 357/2015 Z.z. Využívanie inštitútu osobitného zreteľa pri predaji a nájme majetku.

3.  V súlade s VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce - kontrola žiadosti pred ich schválením v obecnom

     zastupiteľstve.

4. Kontrola použitia návratných zdrojov financovania  v súlade so Zákonom 583/2004  o rozpočtových pravidlách územnej

    samosprávy.

5. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2023 a k Programovému rozpočtu obce na roky 2023-2025

     v súlade so Zákonom č. 583/2004.

  • Spolupráca pri vypracovaní všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce.
  • Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce.

6. Kontrola efektívneho využívania majetku obce – platných nájomných zmlúv.

7. Plnenia úloh uložených obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

 

                                                                                                                                                                      Ing. Silvia Ďungelová

                                                                                                                                                                   hlavná kontrolórka obce

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Teplička nad Váhom na II. polrok 2022 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  22.06. 2022 pod číslom uznesenia 30/2022.

 

 

 

 

Predpoklady na výkon jeho funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie , ako i rozsah jeho úloh upravuje § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto:

 

§ 18f


Úlohy hlavného kontrolóra
(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.