Teplička nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Komunálny odpad a triedený odpad

Komunálny odpad a triedený odpad

 

Meno Funkcia Kontakt

Veronika Šušková

komunálny odpad, dane za hracie automaty, dane za ubytovanie a dane za psa

041 598 21 28
veronika.suskova@teplickanadvahom.sk

 

V obci je umiestnených 23 stanovísk s nádobami na triedený odpad ako sú plasty, sklo, kompozitné obaly, obaly z kovov a papier. Tieto stanoviská sú pravidelne dvakrát do mesiaca vyvážané.

Je chvályhodné, že sa mnohí z vás zapájajú do triedenia odpadu, no sú i takí, ktorí odpad vhadzujú do nádob nesprávne. Na každej nádobe je označená komodita, ktorá sa do nádoby môže vhadzovať. Žiadame vás, aby ste tieto pokyny rešpektovali. Stáva sa, že do nádoby sú vhodené aj iné druhy odpadov, čo má za následok, že sa celá nádoba musí ručne opätovne pretriediť.

Občas sa vyskytne, že je nádoba preplnená. V tom prípade máte možnosť vhodiť odpad do nádoby na ďalšom z 23-troch stanovísk, nie ich ukladať k nádobám a vytvárať tak neporiadok na danom stanovisku.

Žiadame vás, aby ste pokyny rešpektovali, nevytvárali skládky a prispeli tak k čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu obce, kde žijeme my všetci. Ďakujeme

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce  za rok 2022 

 

Zber šatstva, topánok a hračiek

Zber sa uskutočňuje celoročne, a to do kontajnerov, ktoré sú umiestnené pri Zdravotnom stredisku na Južnej ulici v Tepličke nad Váhom. Žiadame občanov, aby do kontajnerov vhadzovali len šatstvo, textil, topánky a hračky.

Do kontajnerov nepatrí komunálny, separovaný a nebezpečný odpad!

Ďakujeme všetkým, ktorí sú ochotní zapojiť sa a tak prispieť nie len k čistote nášho prostredia,  ale aj pomôcť občanom, ktorí sú na našu pomoc odkázaní.

 

Vývoz odpadu

Termíny vývozov komunálneho odpadu na rok 2023

Termíny vývozov triedeného odpadu na rok 2023 

 

Dokumenty na stiahnutie

Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce

Komplexný návod ako triediť komunálny odpad

Nakladanie s odpadmi

Označovanie obalov

Postup zberu kuchynského oleja

Prihlásenie/zmena/odhlásenie poplatku - fyzická osoba

Prihlásenie/zmena/odhlásenie poplatku - podnikateľ/právnická osoba

Žiadosť o zníženie - odpustenie - vrátenie poplatku za KO

Zber objemného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov 2

Zber objemného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov

Dátum: 21. 9. 2023

Obecný úrad oznamuje, že v obci sa uskutoční zber objemného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov. Zber sa uskutoční od 26.09. 2023 (utorok) do 03.10. 2023 (utorok), vždy od 10:00 hod. do 17:00 hod. Stojiská a termíny nájdete v prílohe.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 1

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Dátum: 28. 2. 2023

Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v EUR/1 tona (platná od 01.03.2022 - 28.02.2023) je 15 EUR.

Ako správne triediť? 1

Ako správne triediť?

Dátum: 2. 2. 2023

Ak si lámete hlavu nad triedením v našej obci, pozrite si webovú stránku www.akotriedit.sk , ktorú pripravila partnerská organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK a.s.

Po otvorení stránky stačí zadať názov obce a otvoria sa konkrétne informácie o triedení v našej obci.

Udelenie certifikátu našej obci za triedenie odpadu

Certifikát o množstve triedeného odpadu za rok 2021

Dátum: 23. 6. 2022

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s.  nám zaslala certifikát s údajom o množstve  triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky,  ktoré bolo na území našej obce vytriedené v roku 2021.

Štúdia triedeného zberu komunálnych odpadov  1

Štúdia triedeného zberu komunálnych odpadov

Dátum: 28. 4. 2022

Ako sa darí - nedarí občanom triediť komunálne odpady sa dozviete v dokumente spracovanom spoločnosťou NATUR-PACK a.s., ktorá financuje zber triedeného odpadu v našej obci.
Analýza je doplnená fotografiami nedostatkov pri triedení odpadov, s poučením ako správne zaradiť konkrétny odpad.

Kompost a jeho využitie 1

Ako využiť kvalitný kompost z vášho kompostéra

Dátum: 25. 3. 2022

Pri jarnom reštarte záhrady by ste nemali zabúdať na kontrolu vášho kompostu po zime a jeho využitie priamo v záhrade, či domácnosti. Ak ste využívali kompostér správne a dodržiavali zásady kompostovania, môžete sa tešiť na vlastný a kvalitný kompost.

Certifikát 1

Certifikát

Dátum: 10. 6. 2021

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú do triedeného zberu odpadov, že zodpovedným triedením odpadov prispievate k ochrane životného prostredia.

#

Snažme sa mať čisto a poriadok nielen doma, ale aj v obci!

Dátum: 16. 12. 2020

Vážení občania, stojiská výhradne určené na triedený zber komunálneho odpadu si niektorí zamieňajú so skládkami odpadu.
Na fotografiách sú preplnené kontajnery a odpad voľne hodený na zemi, kde ho vietor a zvery roznášajú ďalej. Ak je kontajner plný, k dispozícii je množstvo ďalších na iných stojiskách v obci.
Dôležitá vec je správne triediť a stláčať odpady, hlavne plasty a papier, čím zmenšujeme ich objem.
Na zmesový komunálny odpad slúži čierna nádoba, ktorú má pridelený každý dom.
Je nemysliteľné, aby pri stojiskách na separovaný odpad, kde opakovane lenivosť a ľahostajnosť víťazia nad zdravým rozumom, vznikali takéto situácie.
Počas predvianočného a vianočného obdobia je táto otázka ešte aktuálnejšia. Snažme sa mať čisto a poriadok nielen doma, ale aj v obci! Záleží to na každom z nás.

Stláčajme odpadové obaly, prosím!  1

Stláčajme odpadové obaly

Dátum: 7. 7. 2020

V letnom období vzniká viac odpadov z nápojov, preto musíme obaly stláčať a zmenšovať ich objem. Nestlačené PET fľaše, hliníkové plechovky, nápojové kartóny zmenia možnosti naplnenia kontajnera až o polovicu. Preto odpadové obaly zošľapujte.

NESPAĽUJME ODPADY! 1

NESPAĽUJME ODPADY! SEPARUJME A KOMPOSTUJME!

Dátum: 20. 11. 2019

Pri spaľovaní odpadov vzniká množstvo škodlivých látok (oxid uhoľnatý, oxidy síry, dioxíny, čpavok), ktoré ohrozujú naše zdravie, ako aj zdravie našich detí a susedov. Spaľovanie záhradného odpadu (konáre, lístie) a odpadu z domácnosti (plasty, guma, textil) zakazuje zákon o odpadoch a zákon o ochrane pred požiarmi. Spaľovaním odpadov nenávratne ničíme hodnotné suroviny, ktoré by mohli byť odovzdané na recykláciu. Preto chráňme naše zdravie, našu prírodu a NESPAĽUJME ODPADY! SEPARUJME A KOMPOSTUJME!

Polopodzemné kontajnery 1

Polopodzemné kontajnery

Dátum: 29. 10. 2019

V obci sa vybudovali nové polopodzemné kontajnery na triedený zber komunálnych odpadov, ktoré sú objemom niekoľkokrát väčšie ako v súčasnosti využívané 1100 l nádoby. Tri nové stojiská vznikli na križovatke miestnej komunikácie Stará cesta a Do Ulice, ďalšie na ulici Sv. Gorazda a Cintorínska. Pri cintoríne je polopodzemný kontajner na zmiešaný komunálny odpad, ktorý slúži výhradne pre účely návštevníkov cintorína. Povinný zber biologicky rozložiteľného odpadu z cintorína zabezpečíme menším veľkokapacitným kontajnerom. Je zakázané využívať tieto kontajnery na zmesový komunálny odpad z domácností. Lokalita je monitorovaná kamerovým systémom.
Vybudovaním polopodzemných kontajnerov na triedený zber budú zrušené stojiská :
Nám. M.R. Štefánika, Južná - zdravotné stredisko, obecný úrad a Nám. sv. Floriána.

Milý sused, milá susedka! 1

Milý sused, milá susedka!

Dátum: 27. 2. 2018

Prosíme Vás, vo všetkej úcte, nespaľujte vo svojich peciach:
plasty - plastové fľašky, hračky, obalové sáčky, tašky.
Chemické látky - farby, rozpúšťadlá, riedidlá, lepy.
Drevo s obsahom chemikálií - drevotrieska, drevné hmoty s obsahom lepov, staré drevené okná.